Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Posledná zmena: 1. apríla 2022

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Malaja © boli zostavené v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot / Ur.l. RS, č. 20/1998 (25/1998 vr.), Ur.l. RS, č. 23/1999, 110/2002, 14/2003-UPB1, 51/2004, 98/2004-UPB2, 117/2004 Skl.US: U-I-218 / 04-8, 46/2006 U8-I-21.US / 04-31, 126 / 2007, 86/2009, 78/2011), Zákon o elektronickom obchode (ZEPEP / Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 57/2000, Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 30/ 2001-ZODPM-C, 25/2004 , 73/2004-ZN-C, 98/2004-UPB1, 61/2006-ZEPT), Zákon o ochrane osobných údajov (ZVOP-1 / Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 86/2004, Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1) na základe odporúčaní Obchodnej komory Slovinska , predpisy spadajúce do pôsobnosti Trhového inšpektorátu Republiky Slovinsko a medzinárodné kódexy pre elektronický obchod.

Internetový obchod Malaja © prevádzkuje spoločnosť Kompetentost d.o.o. poskytovateľ služieb elektronického obchodu (ďalej len „poskytovateľ“).

Všeobecné obchodné podmienky upravujú prevádzkovanie Malaja ©, užívateľské práva a obchodný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom.

DOSTUPNOSŤ INFORMÁCIÍ (SÚHRN PRÁVNYCH PREDPISOV)

Poskytovateľ sa zaväzuje vždy poskytnúť kupujúcemu tieto informácie:

 • -totožnosť spoločnosti (názov a sídlo, registračné číslo),
 • -kontaktné údaje, ktoré užívateľovi umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail),
 • -základné vlastnosti tovaru alebo služieb (vrátane popredajných služieb a záruk),
 • -dostupnosť položiek (akákoľvek položka alebo služba ponúkaná na webovej stránke by mala byť dostupná v primeranom čase),
 • -podmienky dodania tovaru alebo vykonania služby (spôsob, miesto a čas dodania),
 • -všetky ceny musia byť stanovené jasne a jednoznačne a musí byť jasne uvedené, či už zahŕňajú dane a náklady na dopravu,
 • -spôsob platby a doručenia,
 • -časovú platnosť ponuky,
 • -lehota, v ktorej je ešte možné od zmluvy odstúpiť a podmienky odstúpenia; okrem toho, či a koľko stojí kupujúceho odstúpenie od zmluvy,
 • -ponechať text zmluvy kupujúcemu na jeho žiadosť k dispozícii,
 • -vysvetlenie postupu pri reklamácii vrátane všetkých údajov o kontaktnej osobe alebo zákazníckom servise.

PONUKA PRODUKTOV

Stav produktov na Malaja © je často aktualizovaný a skladom. V prípade, že nie sú skladom, je to tiež zreteľne označené.

SPÔSOBY PLATBY

Poskytovateľ umožňuje tieto spôsoby platby:

 • -platba na dobierku,
 • -s PayPal a kreditnými kartami (Eurocard / Mastercard, Visa, Discover, American Express), ktoré poskytuje Paypal.
 • *Pri individuálnych objednávkach si vyhradzujeme právo požadovať platbu prevodom na účet manažéra – Kompetetnost d.o.o. (podľa ponuky / proforma faktúry).

Poskytovateľ vystaví kupujúcemu faktúru s rozpisom nákladov a pokynmi, ako v prípade potreby a možností odstúpiť od kúpy a vrátiť veci. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť údajov na faktúre a prípadné chyby oznámiť predávajúcemu do ôsmich dní od prevzatia. Na neskoršie námietky ohľadom správnosti vystavených faktúr sa neprihliada.

CENY

Všetky ceny sú vrátane DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ceny sú platné v čase zadania objednávky a nemajú vopred stanovenú platnosť. Ceny sú platné v prípade platby uvedenými spôsobmi platby, za uvedených podmienok.

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu poskytovať najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie môžu byť informácie o cene nepresné. V tomto prípade, alebo v prípade, že sa počas vybavovania objednávky zmení cena tovaru, poskytovateľ umožní kupujúcemu odstúpiť od kúpy, pričom poskytovateľ ponúkne kupujúcemu riešenie, ktoré pôjde k obojstrannej spokojnosti.

Kúpna zmluva medzi navrhovateľom a kupujúcim je uzavretá v okamihu, keď navrhovateľ potvrdí objednávku (kupujúcemu bude doručená elektronická správa o stave Objednávka potvrdená). Od tohto momentu sú všetky ceny a ostatné podmienky nemenné a platia pre poskytovateľa aj kupujúceho.

Zľavy, propagačné kódy atď. sa nesčítavajú.

ZĽAVOVÝ KÓD

Zľavový kód obsahuje rôzne výhody pri nakupovaní a je časovo obmedzený. Aktívny zľavový kód nájdete na prvej stránke inzerátu, na stránke konkrétneho oddelenia prostredníctvom elektronických správ zasielaných klasickou poštou alebo inými médiami.


Ako môžem použiť zľavový kód?
Zľavový kód je slovo, ku ktorému získate prístup v prvom kroku nákupu online: košík. Zľava alebo výhoda sa zohľadnia okamžite potom.

E-NOVINKY

Užívateľ súhlasí s tým, že bude pravidelne informovaný o novinkách na stránke, o novinkách z ponuky a o propagačných akciách pri prihlásení na odber noviniek. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom zneužívať alebo prenášať e-mailovú adresu používateľa tretím stranám. Používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek.

PRAVIDLÁ HRY O CENY

Definície

Organizátorom súťaže o ceny je spoločnosť Malaja ©, ktorú v Slovinsku zastupuje Kompetetnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor. Účastníkom výhernej hry je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vyhlásených výherných kampaní.

Výhercovia cien sú určení náhodnou funkciou počítačového výberu pod dozorom organizátora.

Právo zúčastniť sa žrebovania o ceny (a iných produktov alebo kupónov)

Účastníkmi žrebovania o ceny môžu byť fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky. Výhernej hry sa nemôžu zúčastniť osoby zamestnané u organizátora výhernej hry a osoby zamestnané u iných právnických osôb súvisiacich s realizáciou tejto výhernej hry. Právnické osoby sa nemôžu zúčastniť žrebovania o ceny. Osoby, ktoré neakceptujú pravidlá žrebovania, sa žrebovania nemôžu zúčastniť. Účasť v hre o ceny sa považuje za to, že účastník svojou účasťou na vyhlásenej hre o ceny akceptoval pravidlá hry o ceny.

Aby ste sa mohli zúčastniť žrebovania, nemusíte si kupovať služby alebo produkty organizátora žrebovania.

Elektronické žrebovanie cien

Do žrebovania sa môžu zapojiť všetci účastníci žrebovania. Jeden účastník sa môže zúčastniť žrebovania iba raz, pokiaľ nie je v jednotlivej hre uvedené inak. Výsledok žrebovania je konečný. Odvolanie nie je možné. O prevzatí a spôsobe prevzatia výhry bude výherca informovaný e-mailom alebo klasickou poštou.

Povinnosti víťaza

Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti, ani ju nie je možné vymeniť za iný tovar. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi výhernej hry písomne ​​(e-mailom) svoje osobné údaje – meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne a daňové číslo, a to všetko najneskôr do dvoch dní od doručenia oznámenia, že on je víťaz.

Za zaplatenie všetkých daní z cien (vrátane DPH) je zodpovedný organizátor.

Organizátor zašle výhercom potvrdenie v súlade so zákonom o dani z príjmov fyzických osôb a Pravidlami o doručovaní údajov o dani z príjmov fyzických osôb. Výherca je povinný uviesť hodnotu výhry v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. Pri prevzatí výhry je výherca povinný vyplniť vyhlásenie o prevzatí výhry. Organizátor nezodpovedá za dane, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s akýmikoľvek inými cenami. Ak si výherca nesplní všetky povinnosti, má sa za to, že výherca si výhru nechce prevziať a organizátor je tak po tejto hre o výhru oslobodený od všetkých záväzkov vo vzťahu k výhercovi a získava právo nakladať s výhrou. na akýkoľvek iný účel. Ceny sú neprenosné.

Ak organizátor žrebovania výhry do troch (3) pracovných dní od odoslania oznámenia výhercom, že bol vyžrebovaný, z akéhokoľvek dôvodu (napr.: výherca prehlási, že si výhru nechce prevziať, uvedie adresu, resp. e-mailová adresa je neúplná alebo nesprávna a pod.) neobdrží všetky potrebné informácie a vyhlásenie, že si želá prevziať výhru, má sa za to, že výherca si výhru nechce prevziať a tým je organizátor oslobodený od všetkých povinnosti vyplývajúce z tejto výhry a získava právo nakladať s výhrou.akýkoľvek iný účel.

Ochrana osobných údajov

Organizátor výhernej hry chráni všetky osobné údaje získané od účastníkov počas výhernej hry v súlade s predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Organizátor môže osobné údaje získané od účastníkov použiť výlučne na účely, na ktoré ich získal. Účastník výhernej hry súhlasí s tým, aby mu organizátor zasielal oznámenia týkajúce sa ponuky organizátora. Účastník alebo jeho opatrovník alebo zákonný zástupca môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s použitím osobných údajov získaných v žrebovaní o ceny na účely priameho marketingu. Organizátor hry o ceny si vyhradzuje právo zorganizovať odovzdávanie cien ako verejné podujatie. Účasťou v žrebovaní umožňuje účastník, aby jeho meno a adresa boli použité v audio, foto a video materiáloch organizátora žrebovania. Výherca umožňuje organizátorovi výhernej hry zverejňovať jeho osobné údaje v médiách a na World Wide Web za účelom informovania o výsledkoch žrebovania alebo prevzatia výhry.

Zverejnenie pravidiel hry o ceny

Odoslaním svojich údajov prostredníctvom vstupného formulára na tejto stránke účastníci výhernej hry súhlasia, že sú oboznámení s pravidlami a zaväzujú sa konať v súlade s pravidlami výhernej hry. V prípade akéhokoľvek sporu alebo nejasností majú tieto pravidlá prednosť pred akoukoľvek inou publikáciou, či už v tlačenej, elektronickej alebo inej forme.

POSTUP NÁKUPU

 1. Objednávka prijatá
  Po zadaní objednávky dostane zákazník e-mailové oznámenie o prijatí objednávky. Komplexné informácie o stave a obsahu objednávky sú kupujúcemu vždy dostupné na internetovej stránke poskytovateľa.
 2. Objednávka potvrdená
  Uchádzač skontroluje objednávku, preverí dostupnosť objednaného tovaru a objednávku potvrdí alebo s uvedením dôvodu odmietne. Záujemca môže zavolať kupujúcemu na jeho kontaktné telefónne číslo pre overenie údajov alebo zabezpečenie správnosti dodávky. Pri dodaní tovaru, ktorý navrhovateľ nemá na sklade vo vlastnom sklade, je navrhovateľ viazaný výlučne dodávkou dodávateľa navrhovateľa a dobou, počas ktorej môže dodávateľ navrhovateľa tovar dodať navrhovateľovi. Poskytovateľ informuje objednávateľa prostredníctvom e-mailu o aktuálnych informáciách ohľadom dodania tovaru. Ak je dodacia lehota veľmi dlhá a kupujúci nechce čakať, môže to oznámiť poskytovateľovi, ktorý tovar z objednávky odstráni a vráti kupujúcemu už zaplatené finančné prostriedky, ako aj ostatné položky z objednávky u objednávateľa. výberu, alebo doručil alebo zrušil celú objednávku. Ak dodávateľ nepotvrdí poskytovateľovi dostupnosť objednaných vecí najneskôr do troch mesiacov odo dňa objednávky, môže poskytovateľ odmietnuť objednávku objednávateľa z dôvodu nedostupnosti tovaru. Objednávka zákazníka stráca platnosť dňom odmietnutia. Uchádzač nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli v dôsledku dlhších dodacích lehôt alebo v dôsledku nedodania tovaru, ktorý dražiteľ nemá na sklade vo vlastnom sklade.
 3. Odoslané
  Uchádzač pripraví, odošle tovar v dohodnutom termíne a upovedomí kupujúceho e-mailom. Poskytovateľ v uvedenom e-maili zároveň informuje kupujúceho o politike odstúpenia od zmluvy, kam sa môže obrátiť v prípade omeškania s dodaním a kam sa môže obrátiť v prípade reklamácie.

V prípade, že sa zákazník rozhodne zrušiť objednávku, musí nás o tom bezodkladne informovať prostredníctvom e-mailu info@malaja.sk. Ak sa stane, že objednávka už bola odoslaná, kupujúci zaslanie zásielkovej službe odmietne. V prípade osobného odberu (keď je tovar pripravený k odberu) kupujúci zároveň oznámi svoje želanie zrušiť objednávku prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu.

KÚPA PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup nákupu pre právnické osoby je úplne rovnaký ako pre fyzické osoby, až na to, že pri zadávaní kontaktných údajov zadáte do poľa „Spoločnosť“ názov firmy a uvediete DIČ firmy. Pod adresu uveďte sídlo spoločnosti. Ak chcete faktúru za spoločnosť, súhlasíte s obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na spoločnosti. Hlavný rozdiel je v možnostiach odstúpenia od zmluvy: Firmám, živnostníkom a iným právnickým osobám umožňujeme vrátenie zásielok vecí v rámci záručných podmienok. Vyššie uvedené organizácie nemajú možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez toho, aby museli uviesť dôvod svojho rozhodnutia, ako je to v prípade spotrebiteľov (fyzických osôb). Ku každému vráteniu pristupujeme individuálne a budeme sa snažiť splniť kritériá dodávateľa. Ak máte nárok na vrátenie, môžete použiť náhradu za inú položku podľa vlastného výberu (ktorá je rovnaká alebo drahšia). Žiaľ, vrátenie peňazí nie je možné.

Spôsoby platby pre právnické osoby
Internetový obchod Malaja © poskytuje právnickým osobám nasledovné spôsoby platby:

 • -v hotovosti pri prevzatí prostredníctvom Slovenskej pošty,
 • -s PayPal a kreditnými kartami (Eurocard / Mastercard, Visa, Discover, American Express), ktoré poskytuje Paypal.
 • *Pri individuálnych objednávkach si vyhradzujeme právo požadovať platbu prevodom na účet manažéra Kompetentnost d.o.o. (podľa ponuky / proforma faktúry, kde stále platí online cena).

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Do 14 dní od zakúpenia nám oznámte, že si neželáte, aby bol produkt zakúpený, a do nasledujúcich 30 dní budete musieť vrátiť zakúpený produkt neporušený a nepoškodený v pôvodnom obale so štítkami a faktúrou. Do 14 dní od prijatia oznámenia vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu bez akýchkoľvek otázok a obáv. Jediné náklady, ktoré vám budú účtované, sú náklady na vrátenie tovaru – poštovné od vás k nám. V prípade výmeny tovaru uhradíte aj náklady na vrátenie tovaru – poštovné od nás k vám.

Dodanie a vrátenie

ZÁRUKA

Ak informácie o záruke nie sú k dispozícii, položka nie je zaručená alebo sú informácie momentálne neznáme. V druhom prípade môže kupujúci kontaktovať dodávateľa, ktorý mu poskytne aktualizované informácie.

POŠKODENÝ PRODUKT 

Kedy je to významná chyba? Najmä keď: – článok nemá žiadne funkcie, ktoré by umožňovali bežné použitie – kupujúcemu je doručená položka, ktorá sa nezhoduje s modelom, s výnimkou iba modelov zobrazených na účely oznámenia.


Kupujúci sa môže domáhať svojich práv týkajúcich sa podstatnej chyby, ak nás o chybe informuje do dvoch mesiacov od doručenia. Kupujúci musí podrobne opísať chybu vo výstražnej správe a umožniť nám vec preskúmať. Kupujúci nás môže na chybu osobne upozorniť, po čom sme povinní zaslať mu potvrdenie o prijatí, môže ho tiež zaslať do obchodu, kde bola vec zakúpená, alebo na zástupcu predajcu, s ktorým kúpu uzavrel.

DORUČENIE

Náš kuriér Packeta je prvý expresný kuriér v Taliansku a prítomný v 42 krajinách po celom svete. Spoločnosť Packeta vám v deň doručenia pošle druhé upozornenie prostredníctvom textovej správy. V prípade nedoručenia kuriér nechá oznámenie a vráti sa nasledujúci pracovný deň.

Dodanie je naplánované do 3 pracovných dní.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A BEZPEČNOSŤ

Ochrana osobných údajov


SŤAŽNOSTI A SPORY

Dodávateľ dodržiava príslušné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Navrhovateľ vyvinie maximálne úsilie, aby splnil svoju povinnosť zaviesť efektívny systém riadenia sťažností a určiť osobu, s ktorou sa v prípade ťažkostí môže kupujúci skontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Sťažnosť sa zasiela na e-mail info@malaja.sk. Postup pri vybavovaní sťažnosti je dôverný.

Dodávateľ si je vedomý, že podstatnou črtou spotrebiteľského sporu, minimálne pokiaľ ide o súdny zmier, je jeho neprimeraná hodnota k ekonomickej hodnote reklamácie a náklady spojené s riešením sporu. To je tiež hlavnou prekážkou pre spotrebiteľa pri riešení sporu pred súdom. Dodávateľ preto musí urobiť všetko pre to, aby prípadné spory boli vyriešené vzájomnou dohodou.